Terugblikken en Vooruitkijken

Geen voorgesorteerd traject

Traverse vierde in 2023 het 25-jarig bestaan. Kenmerkend voor het afgelopen jaar waren ook de nieuwe manier van werken door de komst van Siem, en de regionale uitwerking van het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Een goed moment om de balans op te maken met Carina Kruijsse, bestuurder van Traverse. Voor wie zijn we er, hoe organiseren we ons het beste en wat drijft ons?    

Palet aan voorzieningen

Veel Tilburgers denken bij Traverse nog steeds aan de door Pater Poels opgerichte daklozenopvang aan de Gasthuisring. “Maar we leveren inmiddels een heel pallet aan voorzieningen, aan heel diverse mensen”, zegt Carina. “Achter die dakloze op een bankje in het park zit een grote onzichtbare groep. Denk aan gezinnen of jongeren zonder vast woonadres.”

Traverse is er voor mensen die op straat leven of hun woning dreigen te verliezen én achterliggende problemen hebben. Het biedt opvang in combinatie met (langdurige) zorg, hulp en begeleiding. Dat houdt ook in dat we deelnemen in projecten voor gemengd wonen in de regio, waarbij mensen met en zonder daklozenachtergrond een thuis vinden in hetzelfde gebouw. Of dat we Hulp aan huis plus bieden, een relatief onbekende maar heel effectieve vorm van begeleiding. Daarbij helpen medewerkers van Traverse mensen om hun huishouden op orde te krijgen en te houden. “Een laagdrempelige combinatie van begeleiding en praktische hulp.”

Bij alles wat Traverse doet, is het doel steeds om de cliënt vérder te helpen. “De insteek van onze medewerkers is altijd om mensen op het juiste spoor te zetten, zodat ze op termijn hun leven zelf weer kunnen oppakken. We willen niet overnemen, maar meedenken. En voorkomen dat je opnieuw in zo’n situatie terecht komt.”

 

220530_Traverse_9960

Een eigen ondersteuningsplan

Sinds Traverse samen met negen andere aanbieders van begeleiding, dagopvang en beschermd wonen in de regio Hart van Brabant samenwerkt binnen Siem, is het aanbod alleen maar groter geworden. Eigen regie en de cliënt centraal zijn daarbij sleutelbegrippen. “We werken niet met voorgesorteerde trajecten”, zegt Carina. “Het liefst nog vóór de hulpvraag bij de Toegang kijken we wat je nodig hebt en hoe we je daarin kunnen helpen. Mensen die hulp nodig hebben en die Siem hebben gevonden – via de Toegang of rechtstreeks – worden nauw betrokken bij het maken van hun eigen ondersteuningsplan.  

“Je krijgt een zogeheten DAT-besluit van de gemeente. Die geeft daarmee aan dat je hulp nodig hebt. Vervolgens bepalen we samen met de cliënt en diens netwerk hoe we die bieden, wanneer en voor hoe lang. Mensen hoeven niet meer steeds terug naar de gemeente voor een nieuwe indicatie.”  

 

Gebiedsteams 

Na een jaar van voorbereidingen is Siem sinds 2023 operationeel. “Na een fase van denken, ligt de focus nu op doen.” Zo zijn er in de regio elf gebiedsteams ingericht, waarbinnen diverse aanbieders vertegenwoordigd zijn. “Zo kun je veel meer expertises rondom de cliënt inzetten.” Een ander voordeel van de nieuwe indeling is dat samenwerking met andere organisaties in wijken en dorpen makkelijker wordt.  

De nieuwe inrichting in wijkteams is gebaseerd op een binnen Siem gezamenlijk ontwikkelde visie. Veel meer dan voorheen ligt de focus op zelfredzaamheid en preventie. Het is de bedoeling dat mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. En dat ze een netwerk hebben waar ze een beroep op kunnen doen. “Dakloosheid is een probleem van de hele maatschappij. Wij kunnen het niet alleen oplossen”, zegt Carina.  

Regionaal actieplan dakloosheid

2023 was ook het jaar van het ontstaan van het regionaal actieplan dakloosheid ‘Iedereen een (T)huis’. Dit is een uitwerking van het landelijke actieplan, dat de ambitie heeft om dakloosheid in 2030 te beëindigen. “De binnen Siem ontwikkelde transformatie en verbinding zijn hard nodig om het actieplan te laten slagen”, zegt Carina.

In ‘Iedereen een (T)huis’ zijn preventie en ‘wonen eerst’ belangrijke principes. Om die uitgangspunten in praktijk te brengen, is het van belang om de groepen die dakloos zijn of dreigen te raken, goed in beeld te brengen. De zogenoemde ETHOS-telling helpt daarbij.

Naast gezinnen en jongeren zijn in Midden-Brabant steeds meer arbeidsmigranten dakloos. Carina: “Een paar jaar geleden ging het nog maar om een handvol mensen, maar inmiddels is hun aantal ontzettend toegenomen.” Samen met onder meer de stichting Barka, die zich inzet voor dakloze arbeidsmigranten uit de Europese Unie, maakt Traverse zich hard voor deze groep. “Mensen belanden op straat zodra werkgevers hen niet meer kunnen gebruiken. Ineens zijn ze geen werknemers meer, maar daklozen die overlast bezorgen in parkeergarages.”

De gemeenten in Hart van Brabant werken aan een duurzame oplossing voor arbeidsmigranten zonder woning, die nu nog alleen in de winter onderdak krijgen op een speciaal voor hen ingerichte locatie. Gedacht wordt aan reguliere opvang gecombineerd met intensieve hulp, zodat ze op termijn weer zelfstandig verder kunnen. Carina: “Het landelijke actieplan verschaft ons de legitimiteit om deze groep een structurele oplossing te bieden. Dit doen we samen met Tilburg, als grootste gemeente in de regio, een samenwerking waar ik erg trots op ben.”

We laten niemand los

Ook na 25 jaar blijft Traverse volop in beweging en speelt ze voortdurend in op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Carina: “We helpen steeds meer mensen. Tegelijk is het de uitdaging om de basis op orde te houden, met al die veranderingen én een krappe arbeidsmarkt.”  Vanwege die omstandigheden en met de start van Siem bereidt Traverse zich voor op de toekomst. Carina: “In 2023 hebben we met heel veel medewerkers gesproken over wie onze hulp nodig heeft, met welke hulpvragen mensen bij ons komen en hoe Traverse er in de toekomst uit moet zien. We transformeren onszelf weer, zodat er altijd plek blijft voor mensen die vanwege uiteenlopende problemen dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken.”  

2023 was een jaar van hard werken én samen mooie dingen doen. Carina: “Na corona konden we verschillende projecten eindelijk opstarten. Ook hielden we een geslaagde open dag met bezoekers uit het hele land.” Verder is tijdens de viering van het 25-jarig jubileum een oude traditie herleefd: Doe’s-dagen voor medewerkers, met allerlei workshops. Zo was er een sessie met Joyce de Ruiter, die door een ziekte langzaam maar zeker haar gehoor en gezichtsvermogen verliest. “Ze pleitte onder meer voor hulpverleners die benadrukken wat iemand wél kan in plaats van wat die niet kan. Dat past heel erg bij onze filosofie.”  

Bij Traverse draait het om de best passende zorg voor elke individuele cliënt, met als doel een zo zelfstandig mogelijk leven. Dat is ook wat de organisatie op landelijk niveau uitdraagt, als kartrekker kwaliteit binnen branchevereniging Valente. Carina: “Intussen is onze drijfveer hetzelfde gebleven: we laten niemand los, ook niet degenen die zoveel problemen hebben dat de reguliere hulpverlening er geen – of nog geen – antwoord op heeft. En we blijven altijd oog houden voor de verhalen achter de mensen die we helpen.”