Jaarverslag 2022

Samen stappen zetten richting een toekomst zonder dakloosheid

Carina blikt terug

2022 was een bewogen en tegelijk hoopvol jaar. We hebben een coalitie gesmeed met partners in de regio. En met het Nationaal Actieplan is er serieuze aandacht voor dakloosheid in Nederland. Onze bestuurder Carina Kruijsse vertelt hier meer over. 

Wij staan voor

Missie

Traverse wil een stabiele basis creëren voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. We zijn er voor iedereen. Het is ons doel dat ze zelf weer de regie over hun leven nemen en werken aan een hoopvolle toekomst waarin ze zelfstandig wonen.

Visie

Onze cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven en toekomst. Wij gaan daarom uit van datgene wat zij zelf kunnen en willen. Wij verwachten dat onze cliënten die rol pakken en daar geleidelijk steeds meer invulling aan geven. Wij geven ze dat vertrouwen en ondersteunen hen daarbij. Zo dragen we bij aan het opbouwen van eigenwaarde, grip, zelfregie en zelfstandigheid.

Kernwaarden

Onze kernwaarden vertrouwen, verbinden en versterken komen terug in deze manier van werken. Zowel onderling tussen medewerkers als richting cliënten en netwerkpartners. We geloven erin dat deze kernwaarden in iedereen aanwezig zijn en dat ze aan de basis staan van iedere vorm van samenwerking.

We doen het in 2022 voor en met

1216 unieke personen.

164 gezinnen met in totaal 229 kinderen.

Dat zijn bijna 6 schoolbussen vol.

Het aantal gezinnen, jongeren en de complexiteit van de hulpvragen zijn toegenomen. In 2023 zetten we meer in op het voorkomen van dakloosheid bij deze groep.

531 personen slaagde erin hun traject positief te beëindigen in 2022. Anderen zijn nog bezig met hun herstel.

Onderzoek wijst erop dat ambulante cliënten Traverse gemiddeld een 8.2 geven en niet-ambulante cliënten geven Traverse een 7.1

We zien het aantal aanmeldingen en de wachtlijst elk jaar groeien.

En dit speelt er

Klein netwerk

Psychische en/of verslavings problemen

Drank en/of drugs

Schulden

Grootste deel tussen
€20.000 – €40.000

Huisvestigings-problemen

Dakloos zijn, of dreigen dakloos te worden

Meedoen & meepraten

Zelfstandigheid staat bij ons hoog in het vaandel. Dagbesteding, in eetcafé de Bron of de Tuinkas, draagt daaraan bij. Met onze lente-en herfsttafels organiseren we inspraak en medezeggenschap. 

Henri groeit, en zijn mango ook

Op een dag kwam Henri bij Traverse wonen. Gezien hij zuivelintolerant is, mag hij geen traditionele vla als toetje eten. Hij nuttigt dan ook meestal fruit na het eten.

We zetten in 2022 stappen met

Medewerkers
0

Pijldatum 31-12-2022

Vrijwilligers
0

Pijldatum 31-12-2022

In de afgelopen jaren bleek uit het werkbelevingsonderzoek dat medewerkers van Traverse trots zijn om bij Traverse te werken en zich gewaardeerd voelen door andere collega’s. Ze ervaren regie over hun eigen werkzaamheden, zien een verbetering in de samenwerking binnen hun eigen rol en tussen de verschillende rollen.

Han kiest haar eigen pad

Niet alleen cliënten krijgen eigen regie bij Traverse. Ook collega’s kunnen hun eigen pad bewandelen. Han is daar een goed voorbeeld van. 

En die stappen zetten we in vier richtingen

In 2022 dragen we onze strategische koers uit en dit doen we aan de hand van de volgende vier keuzes.

We doen wat nodig is

Wij zijn het vangnet voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. We bieden ze een plek waar zij op adem kunnen komen en uitzicht krijgen op een goed leven. Preventief zetten we ons in voor structurele oplossingen in de wijken. Samen voorkomen we dakloosheid.

We organiseren de best passende zorg

Door een breed aanbod van soorten huisvesting en begeleiding en de juiste samenwerking met onze netwerkpartners kunnen we inspelen op de variatie aan problematieken en behoeften. We steken in op het herwinnen van stabiliteit en duurzame uitstroom. Dat maakt ons ‘specialist in tijdelijkheid’.

We werken aan perspectief

Jezelf zijn, erbij horen, ertoe doen en meedoen. Uitzicht op een goed leven is onlosmakelijk verbonden met cliëntenparticipatie. We stimuleren en activeren in een veilige omgeving. Cliëntparticipatie helpt mensen successen te ervaren en stapje voor stapje regie te nemen op hun eigen leven. En hun dromen na te jagen.

We doen het samen

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom doen we het samen: medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Op basis van de kernwaarden vertrouwen, verbinden en versterken. Ons gezamenlijke inzicht vormt het uitzicht van de cliënt. Niet alleen intern maar ook in verbinding met netwerkpartners extern. Waar we onze expertises ontsluiten en talenten ontwikkelen in relatie tot de veranderende zorgvraag en samenwerkingen.

We bundelen krachten in de regio

Vanaf januari koopt de regio Hart van Brabant gezamenlijk de wmo inkoop in met het doel om het zorglandschap eenvoudiger te maken voor de cliënt met minder aanbieders. Waardoor cliënten efficiënter en met de juiste expertises geholpen worden.

We kunnen het niet alleen

We zoeken verbinding met onder andere Amarant, het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant, brancheverenging Valente en onze directe omgeving. Lees hier meer over samenwerkingen en initiatieven. 

Zij steunen ons

De Vrienden van Traverse Iaten ook in 2022 weer wensen in vervulling gaan.

Dit doen wij dankzij onze donateurs. Lees meer over de wensen die in vervulling zijn gegaan.

Damian stelt z'n vooroordelen bij

Wat als je ineens zelf op die ‘junkplek’ terecht komt? Die plek waar je zoveel vooroordelen over hebt? Een bewoner van De Vest beseft dat zijn beeld van Traverse niet klopte.