Jaarverslag 2023

Transformeren naar de toekomst

We werken hard aan het doel om ervoor te zorgen dat er in 2030 niemand meer dakloos is. En tegelijkertijd blijven we die plek voor mensen die geen eigen (t)huis meer hebben of waar de reguliere zorgverlening (nog) geen antwoord op heeft. We zijn daarin meer dan het eerste vangnet. We bieden een breed palet aan voorzieningen op het gebied van wonen, begeleiding en zorg. 

Traverse transformeert zich, klaar voor de toekomst met en zonder dak- en thuisloosheid. 

Terugblikken en vooruitkijken

Traverse vierde in 2023 het 25-jarig bestaan. Kenmerkend voor het afgelopen jaar waren ook de nieuwe manier van werken door de komst van Siem, en de regionale uitwerking van het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Een goed moment om de balans op te maken. Voor wie zijn we er, wat drijft ons en hoe organiseren we ons het beste?

Bestuurder Carina Kruijsse vertelt hoe Traverse transformeert naar de toekomst. 

Missie

Traverse wil een stabiele basis creëren voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. We zijn er voor iedereen. Het is ons doel dat ze zelf weer de regie over hun leven nemen en werken aan een hoopvolle toekomst waarin ze zelfstandig wonen.

Visie

Onze cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven en toekomst. Wij gaan uit van datgene wat zij zelf kunnen en willen. Wij verwachten dat onze cliënten die rol pakken en daar geleidelijk steeds meer invulling aan geven. Wij geven ze dat vertrouwen en ondersteunen hen daarbij. Zo dragen we bij aan het opbouwen van eigenwaarde, grip, zelfregie en zelfstandigheid.

Kernwaarden

Onze kernwaarden vertrouwen, verbinden en versterken komen terug in onze manier van werken. Zowel onderling tussen medewerkers als richting cliënten en netwerkpartners. We geloven erin dat deze kernwaarden in iedereen aanwezig zijn en dat ze aan de basis staan van iedere vorm van samenwerking.

Trends & ontwikkelingen

1233 unieke personen hebben zich in 2023 gemeld bij Traverse. Dat zijn 152 mensen meer dan vorig jaar. Dit past bij het landelijke beeld dat het aantal dak- en thuislozen toeneemt. De ETHOS telling gaat hier in 2024 een realistischer beeld in geven. 

Traverse-Icoontjes_V1

Met de stijging van het aantal aanmeldingen stijgt ook het aantal jongeren mee. Jongeren zijn daarom een van de specifieke doelgroepen uit het landelijke en regionale actieplan. Voor hen en andere specifieke doelgroepen, zoals arbeidsmigranten en LHBTIQ+ hebben we aandacht.

Het aantal gezinnen dat zich heeft aangemeld is fors gestegen. We streven ernaar om gezinnen zo snel mogelijk in een duurzame woonsituatie te laten landen en van daaruit begeleiding te bieden. 

We zijn trots op de score die we krijgen van cliënten vanuit het cliëntwaarderingsonderzoek. Ambulante cliënten geven ons gemiddeld een 8.7 en niet-ambulante cliënten geven ons een 7.9. 

De verhalen achter de cijfers

In 2023 meldden 1233 unieke personen zich bij Traverse. Dat zijn 1233 verhalen die een heel ander beeld schetsen dan de dakloze op een bankje. Het kan iedereen overkomen. Martha vertelt over het stigma op dak- en thuisloosheid. Terwijl de verhalen een veel breder beeld schetsen.

De redenen waarom iemand Traverse om hulp vraagt:

Huisvestingsproblemen

Iedereen die zich aanmeldt voor hulp is (dreigend) dak- of thuisloos.

Sociaal isolement

Veel van deze mensen hebben een klein netwerk, bijvoorbeeld door het overlijden van een naaste of conflict/ breuk in persoonlijke relaties.

Financiële problemen

Ook heeft de meerderheid financiële problemen zoals schulden.

Verslavingsproblemen

Minder dan een derde deel heeft problemen met het gebruik van alcohol en/of drugs.

Terugblik op 25 jaar maatschappelijke opvang

In 2023 vierde Traverse haar 25-jarig bestaan. Collega José Buitendijk werkte al die jaren bij Traverse en blikt aan de vooravond van haar pensioen terug op een kwart eeuw maatschappelijke opvang: “het jubileum ging niet alleen over het verleden, het gaat ook over wat we ervan geleerd hebben voor de toekomst”.

Werk met Waarde

We zijn zo goed als dat onze mensen zijn. Alleen als zij goed en gezond hun werk kunnen doen, leveren we de beste professionele zorg. Dat vraagt om goed werkgeverschap maar ook om persoonlijk leiderschap van onze medewerkers zelf. Daarom investeren we in leren en ontwikkelen, functioneren en waarderen en het eigen maken van de kernwaarden vertrouwen, verbinden en versterken. Want werken bij Traverse is werk met waarde(n) vinden ook Alfred en Ingrid. 

Zeggenschap & Veerkracht

Meer dan 60 medewerkers hebben in 2023 samengewerkt in het project Transformatie Traverse met hulp van de subsidie Zeggenschap en Veerkracht. Daar zijn we trots op. Alle rollen waren vertegenwoordigd en samen hebben we bepaald hoe Traverse er in de toekomst uit moet zien. “Collega’s hebben de kans om mee te denken en praten met beide handen aangegrepen’’.

Meer zelfredzaamheid door Siem

In 2023 startte het samenwerkingsverband Siem met het bieden van Wmo begeleiding, beschermd wonen en dagopvang in de Regio Hart van Brabant. Samen met 9 andere organisaties werkte Traverse al twee jaar aan deze transformatie waarbij er een groter beroep wordt gedaan op de eigen regie. Mensen weten zelf heel goed wat ze belangrijk vinden en wij zijn slechts een passant in hun leven. Wiebe legt uit hoe hij binnen Siem werkt aan die zelfredzaamheid.

Ervaringsverhaal Mario

Mario raakte dakloos en weet hoe het is om op straat te leven. Het zijn de kleine dingen die voor hem echt belangrijk zijn. Een blik, een groet, een vraag of een hand op een schouder. “Dat is heel veel waard”.

Kleine wensen, grote betekenis

De stichting Vrienden van Traverse vervult wensen en behoeften die bijdragen aan herstel, geluk en het perspectief op een goed leven. Voor jong en oud in de maatschappelijke opvang. “Het zijn die extra’s die niet meer vanzelfsprekend zijn, die het leven goed maken”. Jacqueline en Marloes zetten zich in om die extra’s mogelijk te maken. 

Momenten van waarde in 2023